The Clay Monkey

IMG_8106.JPG IMG_8107.JPG
Yarn Bowl YB-1
sold out
18.00 26.00
sold out
Yarn Bowl YB-1
18.00 26.00
sold out
IMG_6838.JPG IMG_6840.JPG
Earring Holder EH-1
sale
16.00 22.00
sale
Earring Holder EH-1
16.00 22.00
sale
IMG_8089.JPG IMG_8091.JPG
Earring Holder EH-3
sale
16.00 22.00
sale
Earring Holder EH-3
16.00 22.00
sale
IMG_1493.JPG IMG_1494.JPG
Ring Holder
16.00
Ring Holder
16.00